imobiliare
imobiliare sector 6
Proiecte imobiliare sector 6 si localitati adiacente: Ciorogarla, Domnesti, Bragadiru
Proiecte complete de arhitectura, structura si instalatii pentru case si blocuri
 
space
imob-space imob-space
 
 
Cautare rapida
Tip imobil:
Cartier preferat:
Etaj preferat:
min.
max.
Informatii utile
consolidare imobileConsolidare imobile
 
Curs valutar
Azi, 11.04.2019
1 EUR = 0 RON
EUR
RON
 
Legislatie > Ordonanta 20/1994
 
 

ORDONANTA nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea în siguranta a fondului construit existent

Art. 1

Reducerea riscului seismic al constructiilor constituie o actiune complexa, de interes national, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure si cuprinde masuri de interventie la constructiile existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice.

Art. 2

(1) Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii vor actiona pentru:

- identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;

- expertizarea tehnica a constructiilor de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu reglementarile tehnice;

- aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor definite la alin. (2), in functie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica.

(2) Pentru constructiile expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii sunt obligati sa procedeze la:

- proiectarea lucrarilor de interventie de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de catre verificatori tehnici atestati;

- executarea lucrarilor de interventie de catre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia, atestati, inclusiv urmarirea, verificarea si receptia executarii lucrarilor de interventie prin diriginti de santier autorizati.

Art. 3

Masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se stabilesc prin reglementari tehnice si se vor realiza cu respectarea cerintelor de calitate si a celorlalte obligatii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum si a conditiilor tehnice prevazute de Normativul de proiectare antiseismica.

Art. 4

(1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activitatii in domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente se realizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin:

a) organizarea elaborarii, avizarea si aprobarea reglementarilor tehnice in domeniul protectiei antiseismice;

b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile de importanta vitala pentru societate, a caror functionalitate, in timpul cutremurului si imediat dupa cutremur, trebuie sa fie asigurata integral.

i?1 acest scop, in cadrul Consiliului tehnic superior al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se organizeaza Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, formata din personalitati in domeniu.

(2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de aparare impotriva dezastrelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:

a) elaborarea programelor si monitorizarea actiunilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;

b) educarea antiseismica a populatiei.

(3) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:

a) stabilirea si aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorita conditiilor locale de amplasament impuse prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;

b) identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, a institutiilor publice si a agentilor economici, si monitorizarea actiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzand expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie;

c) fundamentarea, verificarea si avizarea documentatiilor privind actiunile de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz.

Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporara a persoanelor si a familiilor, pe perioada executarii interventiilor care nu se pot efectua in cladiri ocupate.

Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au in administrare aceste constructii, obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale.

(4) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, subordonate acesteia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzand prioritatile, pe categorii de constructii, privind expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

(5) Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor, in vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, pot solicita instantei de judecata sa oblige proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta incadrate in clasa I de risc seismic sa ia masurile de interventie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Actiunea se adreseaza judecatoriei in raza careia este situata constructia.

Actiunea este scutita de taxa de timbru.

Art. 5

Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a constructiilor descrise la art. 1 se vor asigura dupa cum urmeaza:

a) pentru constructiile cu destinatia de locuinta, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale si a agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome - in limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea acestora;

c) pentru constructiile aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, cu exceptia constructiilor cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea sau administrarea agentilor economici definiti la lit. a), din fondurile proprii ale acestora.

Art. 6

Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executarea lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se vor asigura, acordandu-se prioritate constructiilor incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, dupa cum urmeaza:

a) pentru constructiile cu destinatia de locuinta, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome -, dupa caz, din:

- sursele proprii ale proprietarilor sau ale agentilor economici care le administreaza;

- despagubiri acordate de societatile de asigurare;

- credite bancare cu o durata de rambursare de pana la 20 de ani si cu o dobanda de 5% pe an, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural in ansamblu si, dupa caz, a elementelor nestructurale ale constructiei existente si/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, inclusiv desfacerea si refacerea instalatiilor, echipamentelor si finisajelor aferente; in acest scop, Banca Nationala a Romaniei se autorizeaza si va deschide o linie de creditare, conform prevederilor legale, la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si la alte banci comerciale acreditate, precum si la Casa de Economii si Consemnatiuni; diferenta dintre dobanda de creditare, care include dobanda de referinta (taxa oficiala a scontului) a Bancii Nationale a Romaniei, plus marja dobanzii de 5% pe an a Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. si a altor banci comerciale agreate, precum si Casei de Economii si Consemnatiuni si dobanda platita de beneficiarii de credite se va suporta din transferuri de la bugetul de stat; modul de derulare a finantarii se stabileste prin conventie incheiata intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, Banca Nationala a Romanei, Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si alte banci comerciale agreate si Casa de Economii si Consemnatiuni, cu avizul Ministerului Finantelor; pana la rambursarea integrala a creditului se instituie ipoteca asupra locuintei; in cazul vanzarii locuintei, din pretul convenit se asigura rambursarea integrala a creditului, inclusiv a dobanzilor aferente, conform evidentei bancare de la data vanzarii locuintei; radierea ipotecii se face numai cu dovada achitarii integrale a creditului bancar acordat si a dobanzilor aferente;

- bugetele locale, pentru locuintele aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale;

b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, cu respectarea termenelor prevazute in normele tehnice in vigoare, potrivit prevederilor stabilite anual pentru acest gen de lucrari si aprobate prin bugetul de stat si bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea institutiilor respective.

Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din venituri proprii;

c) pentru constructiile aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, cu exceptia constructiilor cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea sau administrarea agentilor economici definiti la lit. a), din fondurile de dezvoltare proprii.

Art. 7

Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic se vor asigura in limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie, in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu conditia continuarii de catre proprietari a executarii lucrarilor de interventie.

Art. 8

(1) Proprietarii, persoane fizice, care, la data aprobarii deciziei de interventie, realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie, beneficiaza de alocatii pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de interventie la constructiile din proprietate cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, in limita transferurilor de la bugetul de stat stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

(2) Pentru proprietarii, persoane fizice, care nu se incadreaza in prevederile alin. (1), consiliile locale pot finanta din bugetele locale cheltuielile privind executarea lucrarilor de interventie, in functie de situatia materiala a proprietarilor si de starea tehnica si valoarea de patrimoniu a constructiilor din proprietatea acestora.

(3) Finantarea din bugetele locale, in conditiile alin. (2), se face in completarea transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic.

Art. 9

Proprietarii, persoane fizice, beneficiaza, prin exceptare de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de consolidare a constructiilor cu destinatia de locuinta din proprietate.

Art. 10

(1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 5 lit. a), art. 6 lit. a), art. 7 si art. 8 se fundamenteaza distinct de catre consiliile locale, cu ocazia elaborarii bugetului de stat, si se transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti analizeaza, verifica si centralizeaza situatiile primite, stabilesc prioritatile la nivel de judet, respectiv municipiul Bucuresti, si transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului valoarea cheltuielilor necesare.

(3) In executia bugetului de stat, transferurile se repartizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se acorda consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.

(4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor raspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.

Art. 11

Contractarea expertizarii tehnice, proiectarii si executarii lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995.

Art. 12

In termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante**).

Art. 13

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 709/1991, precum si orice alte dispozitii contrare***).

Art. 14

Obligatiile si raspunderile proprietarilor constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si ale persoanelor juridice care au in administrare constructii, se completeaza cu dispozitiile legislatiei civile.

*) Republicata in temeiul dispozitiilor art. II din Legea nr. 72 din 7 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, dandu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994 si a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995.

**) Normele metodologice nr. 30.654/2.162/MC din 5 august 1994 au fost publicate i?1 Monitorul Oficial al Romi?1iei, Partea I, nr. 289 din 12 octombrie 1994.

Potrivit art. II din Ordonanta Guvernului nr. 67/1997, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a acesteia, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Departamentul pentru Administratie Publica Locala si Ministerul Finantelor vor adapta in mod corespunzator normele metodologice sus-mentionate si le vor republica i?1 Monitorul Oficial al Romi?1iei.

***) Potrivit art. III din Ordonanta Guvernului nr. 67/1997, la data intrarii in vigoare a acesteia se abroga si prevederile Hotararii Guvernului nr. 644/1990 privind masuri pentru reducerea riscului de avariere a constructiilor afectate de cutremur, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 7 iunie 1990.

Republicata in Monitorul Oficial cu numarul 150 din data de 15 aprilie 1998

 

ORDONANTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

Art. I. Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:

(11) Proprietarii si, dupa caz, administratorii spatiilor publice cu alta destinatie, situate la parterul si, dupa caz, la subsolul si/sau la alte niveluri ale cladirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligatia sa actioneze în solidar cu proprietarii locuintelor si cu asociatia de proprietari pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a întregii cladiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificarii prevazute la art. 4 alin. (31) lit. b).

(12) În sensul prezentei ordonante, prin sintagma spatii publice cu alta destinatie se întelege spatiile realizate în scopul desfasurarii de activitati care implica aglomerari de persoane, precum: sali de spectacol, de expozitii, de lectura, spatii pentru comert, structuri turistice de cazare si alimentatie publica si prestari de servicii, asistenta sociala si medicala, administratie publica si altele asemenea, indiferent daca aceste spatii sunt rezultatul conceptiei initiale a constructiei ori, dupa caz, al unor amenajari ulterioare.

2. La articolul 2 alineatul (2), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:

a) proiectarea lucrarilor de interventie de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de catre verificatori tehnici atestati, în termen de 2 ani de la data primirii notificarii încadrarii în clasa I de risc seismic a cladirii expertizate;

b) executia lucrarilor de interventie de catre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia atestati, inclusiv urmarirea, verificarea si receptia executiei lucrarilor de interventie prin diriginti de santier autorizati, în termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de consolidare.

3. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

(31) Primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor actiona, în aria lor de competenta, pentru:

a) identificarea si inventarierea cladirilor prevazute la art. 2 alin. (11);

b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si a asociatiilor de proprietari, precum si, dupa caz, a persoanelor juridice care au în administrare cladiri/parti din cladirile prevazute la art. 2 alin. (11), cu privire la obligatia ce le revine de a actiona, în solidar, pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a întregii cladiri;

c) renotificarea proprietarilor/asociatiilor de proprietari notificati/notificate potrivit alin. (3) lit. c).

4. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

Art.21. (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligatiei prevazute la art. 2 alin. (11) privind expertizarea tehnica;

b) nerespectarea obligatiei de a proceda la proiectarea lucrarilor de consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrarii în clasa I de risc seismic a cladirii expertizate;

c) neînceperea executiei lucrarilor de consolidare în termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de consolidare.

(2) Savârsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:

a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amenda de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON).

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale primariilor municipiilor si oraselor, respectiv ale Primariei Municipiului Bucuresti.

5. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu urmatorul cuprins:

Art.22. Contraventiilor prevazute în art. 21 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. II. (1) În termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile art. 4 alin. (31) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru proprietarii si asociatiile de proprietari prevazuti la art. 4 alin. (31) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenele de 2 ani prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b) din acelasi act normativ încep sa curga din momentul primirii renotificarii.

Art. III. Prefectii judetelor si prefectul municipiului Bucuresti, în calitate de presedinti ai comitetelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta, vor urmari realizarea masurilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente.

Art. IV. Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Art. V. Prezenta ordonanta intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Firma de proiectare Proiectare Case SRL este specializata in proiectare de case si blocuri pentru investitori si pentru particulari.

Firma dispune de un portofoliu complex de case, concepute in special pentru vanzare, cu suprafete cuprinse intre 100 si 200mp.

De asemenea, firma dispune de un portofoliu de blocuri cu 2, 4 sau 6 nivele, pretabile a fi construite pe terenuri inguste sau de mici dimensiuni.

Contact:
Telefon: 0770.00.00.00

proiecte case mici
space